เราอยู่ไหนประชาอุ่นใจทั่วกัน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สภ.เฉลิมพระเกียรติ , www.chalermprakiat.saraburi.police.go.th
หน้าแรก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ประวัติความเป็นมา แผนที่ อัตรากำลังพล เว็บบอร์ด
 

การแบ่งสายงานในสถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ านอำนวยการ  

      สภ.เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดแบ่งสายงานอำนวยการออกเป็นดังนี้.-
                                - งานสารบรรณ
                                - งานธุรการกำลังพล
                                - งานนโยบายและแผน
                                - งานพลาธิการ
                                - งานการเงินและงบประมาณ
 งานป้องกันปราบปราม  

    
งานด้านการป้องกันปราบปรามถือว่าเป็นงานหลักสำคัญยิ่ง เป็นหน้าที่ของตำรวจ
ได้มอบหมายให้ รอง ผกก.(ป.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ  ควบคุมดูแลการปฏิบัติ
        1. ป้องกันหรือทำลายมิให้มีปัจจัยในการกระทำความผิดเกิดขึ้น  โดยการตัดโอกาสในการ
กระทำความผิด
        2. ทำการสืบสวนจับกุมเมื่อเกิดการกระทำผิดเกิดขึ้น  สภ.เฉลิมพระเกียรติ  จึงจัดกำลังสาย
ตรวจออกตรวจตราดูแลรักษาความสงบในเขตพื้นที่รับผิดชอบโดยแบ่งงานรับผิดชอบดังนี้.-
              
    ธุรการงานป้องกันปราบปราม
                งานธุรการป้องกันปราบปราม ทำหน้าที่จัดการงานด้านเอกสาร  วิเคราะห์สถานการณ์และผลการปฏิบัติ
ของแต่ละสายตรวจ เพื่อจัดกำลังข้าราชการตำรวจสายตรวจในแต่ละพื้นที่ให้มีความเหมาะสม

    งานสายตรวจรถยนต์ - รถจักรยานยนต์
                สายตรวจรถจักรยานยนต์เป็นสายตรวจในเขตที่มีชุมชนหนาแน่น ได้จัดให้มีพาหนะใช้ในการตรวจ
พร้อมวิทยุ  อาวุธปืน ตลอดจนมีการฝึกฝนอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม โดยสามารถที่จะไประงับเหตุได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ในการออกตรวจตราสามารถระงับป้องปราม และตัดช่องทางการกระทำผิดของกลุ่มมิจฉาชีพโดยมีการแบ่ง
เขตตรวจออกเป็น  2  เขต ดังนี้
                เขตตรวจที่  1      รับผิดชอบตำบลห้วยบง และตำบลเขาดินพัฒนา
                เขตตรวจที่  2      รับผิดชอบตำบลผึ้งรวง และตำบลบ้างแก้ง
                การปฏิบัติจัดกำลังแต่ละเขตตรวจออกเป็น  4  ผลัด โดยใช้กำลังสายตรวจรถจักรยานยนต์  3  ผลัดๆ
ละ 8 ชั่วโมง  ดังนี้.-

                ผลัดที่ 1  ออกปฏิบัติตั้งแต่เวลา  08.00 น. – 16.00 น.
                ผลัดที่ 2  ออกปฏิบัติตั้งแต่เวลา  16.00 น. – 24.00 น.
                ผลัดที่ 3  ออกปฏิบัติตั้งแต่เวลา  00.01 น. – 08.00 น.

โดยกำหนดจุดให้ตรวจตู้แดง  ,ร้านสะดวกซื้อและปั๊มน้ำมัน  ในพื้นที่รับผิดชอบ

                สายตรวจรถยนต์    มีการจัดกำลังสายตรวจรถยนต์  จำนวน 1  ชุด  แบ่งออกเป็น  4  ผลัด โดยในแต่ละวันใช้กำลังสายตรวจรถยานยนต์  3  ผลัดๆ ละ 8 ชั่วโมง  ดังนี้.-
                ผลัดที่ 1  ออกปฏิบัติตั้งแต่เวลา  08.00 น. – 16.00 น.
                ผลัดที่ 2  ออกปฏิบัติตั้งแต่เวลา  16.00 น. – 24.00 น.
                ผลัดที่ 3  ออกปฏิบัติตั้งแต่เวลา  00.01 น. – 08.00 น.
                ส่วนอีก 1  ผลัด   ทำหน้าที่คอยเหตุ    (สนับสนุนกำลังทันทีเมื่อมีการร้องขอ)   โดย   มี รอง สวป.  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวรชุดปฏิบัติการเป็นหัวหน้าสายตรวจ  ประกอบด้วยกำลัง  3 นาย (ส.1 - ป.2)

                งานสายตรวจตำบล
   
                สำหรับในพื้นที่ห่างไกล  สภ. ฉลิมพระเกียรติ ได้จัดให้มีสายตรวจประจำตำบล เพื่อไว้บริการประชาชน สามารถออกระงับเหตุในเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงที  คอยออกตรวจตราดูแลความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่ที่ได้
รับมอบหมาย โดย สภ.เฉลิมพระเกียรติ จัดเขตตรวจของสายตรวจประจำตำบลเป็น  2  เขตตรวจ กำลังประกอบ
ด้วย  4  นาย โดยมียศจ่าสิบตำรวจ และยศ ดาบตำรวจ เป็นหัวหน้าดังนี้

                1. สายตรวจตำบลห้วยบงและตำบลเขาดิน    รับผิดชอบพื้นที่  ตำบลห้วยบงและตำบลเขาดิน
2. สายตรวจตำบลบ้านแก้งและตำบลผึ้งรวง  รับผิดชอบพื้นที่  ตำบลบ้านแก้งและตำบลผึ้งรวง
สายตรวจเดินเท้าเคหะชุมชนสระบุรี  2

                สภ.เฉลิมพระเกียรติ  ได้จัดให้มีสายตรวจเดินเท้าโดยใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจากงานธุรการประจำสถานีฯ  สับเปลี่ยนหมุนเวียนในการออกตรวจเวลากลางคืน  โดยรับผิดชอบออกตรวจในพื้นที่ตำบลเขาดินพัฒนา กำหนดเวลา
เดินเท้า  เวลา 19.00 น. – 22.00 น.

                งานด้านชุมชนสัมพันธ์
                ในส่วนของ สภ.เฉลิมพระเกียรติ  จว.สระบุรี ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักเป้าหมายหนึ่งของ ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี ซึ่งได้คัดเลือกตำบลและหมู่บ้านที่มีอาชญากรรมเกิดขึ้นสูงเพื่อเป็นเป้าหมายในการลดอาชญากรรม  ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานด้านชุมชนสัมพันธ์ ของตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี  ประจำปีงบประมาณ 2551   
ซึ่ง   สภ.เฉลิมพระเกียรติ   จัดชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์   จำนวน   1   ชุด  ปฏิบัติการ  มีกำลัง  11 นาย  (ส.2 – ป.9) ปฏิบัติงานชุดชุมชนสัมพันธ์ในพื้นที่รับผิดชอบ  รวม  30  หมู่บ้าน  ของ  4  ตำบลในพื้นที่รับผิดชอบ

งานสืบสวน

สภ.เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดชุดสืบสวน  จำนวน  1 ชุด  กำลังปฏิบัติ  6  นาย  โดยมีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรเป็นหัวหน้าชุด โดยให้มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้.-
- ธุรการงานสืบสวน
- การสืบสวนและหาข่าว
- การวิเคราะห์และประเมินข่าว
- รวบรวมแฟ้มประวัติอาชากร  และแผนประทุษกรรม
- รวบรวมและจัดระบบหมายจับ
- สืบสวนจับกุมคดีค้างเก่าตามหมายจับ
- สืบสวนจับกุมคดีกลุ่ม 5   และยาเสพติด

งานจราจร

จัดให้มีเจ้าหน้าที่จราจร เพื่อดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามทางร่วม ทางแยกในเขตชุมชนหนาแน่น เช่น
ตำบลห้วยบง  บริเวณถนนหน้าโรงเรียนต่างๆ ในช่วงเวลาเร่งด่วน  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ของ
ประชาชน   และกวดขันจับกุมผู้ฝ่าฝืนกฎจราจรในพื้นที่ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุตาม
ท้องถนน  และจัดให้ข้าราชการตำรวจไปบรรยายความรู้ด้าน กฎจราจร โทษของยาเสพติด  ตามโรงเรียนและสถาน
ศึกษาต่างๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

งานสอบสวน
ในงานสอบสวน  มีพนักงานสอบสวนรวมทั้งสิ้น  3  นาย   ประกอบด้วย   พงส.(สบ1) จำนวน  1  นาย   พงส.(สบ2)  จำนวน  -  นาย  พงส.(สบ3)จำนวน 2 นายโดยมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสม  มี รอง ผกก.(สส.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ ควบคุมการปฏิบัติ ตลอดจนได้กำชับให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติตามพันธะสัญญาของ สภ.เฉลิมพระเกียรติ  ที่ให้ไว้ต่อประชาชน   งานสอบสวนมีสายงานในความรับผิดชอบงานดังนี้.-
-  ธุรการงานสอบสวน
-  งานบริการอำนวยความยุติธรรม
-  งานสอบสวนคดีอาญาและจราจร
-  งานวิทยาการตำรวจสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้น

สถิติคดีอาญา

1  ต.ค.  2550 – 31  ก. ค. 2551

1  ต.ค.  2551  -  31  ก.ค.  2552

 
239  คดี

คดีอาญาเกิดขึ้น          239 ราย

คดีอาญาทั่วไป         63   ราย    107     คน (ไม่รวมยาเสพติด)
คดียาเสพติดสำคัญ     -    ราย      -       คน
ยาเสพติด               175  ราย    176     คน 
พ.ร.บ.คนเข้าเมือง
นำพา                        3   ราย      3      คน
หลบหนีเข้าเมือง          4   ราย      4      คน
(ดำเนินคดี)
(ผลักดัน ม.54             3   ราย      9      คน)
พ.ร.บ.ป่าไม้               -    ราย       -      คน

               
                                       263  คดี

คดีอาญาเกิดขึ้น        263   ราย

คดีอาญาทั่วไป            56  ราย   93  คน (ไม่รวมยาเสพติด)
คดียาเสพติดสำคัญ       -    ราย    -   คน
ยาเสพติด                 207  ราย  211 คน
พ.ร.บ.คนเข้าเมือง
นำพา                          4  ราย     4  คน
หลบหนีเข้าเมือง            2  ราย     2  คน
(ดำเนินคดี)
(ผลักดัน  ม.54            18  ราย   57  คน)
พ.ร.บ.ป่าไม้                 1  ราย    -    คน
 
TV ONLINE
 
 
    

น้ำหวานดอทคอม อบต.แม่ยาว๐_WaSabI`ZeeD_๐เว็บเด็กรามOnlineZone โซนของคนวัยมันพีดีทัวร
สำนักงานไพบูลย์เสียงทอง CGN สารบัญเว็บไทยสุดฮิตtake a seat กับพิมพ์ลภัสbscclubBUEN Club
หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 3 (ฉก.ม.3)compactcity.co.ccBAC.IT Dept.รายได้ดีtrix.co.thเทศบาลตำบลแม่ลาว
เว็บแห่งการดาวน์โหลดfreetukyang.th.gstthai.nettanrapat.comfokeonline.nettonkhajorn.comTurakittour.com
shanmusic.tht.in taiyai.netร้านตั้มโซนคอมbbskpporchids.fws.cc

 


ที่ตั้ง สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ
80 หมู่ 2 ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18000